ลุ้นศุกร์นี้! นายกถกเคาะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ลุ้นศุกร์นี้! นายกถกเคาะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานประชุม ศบศ. พิจารณาแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เปิดประเทศ – วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คบศ.) เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด 

เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม ตรงจุด ในการแก้ไข ฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่มีการดำเนินการไปแล้วเพื่อนำมาประเมินผล และประกอบกับการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2564

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหมายว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณากำหนดแนวทางความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะมีการพิจารณาในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และมีความพยายามที่จะช่วยพิจารณาแนวทางดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีสัดส่วนการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงเช่นจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง ประกอบกับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้แก่คนในประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ การลดข้อจำกัดในการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะในสาขาเป้าหมาย และการปรับปรุงระบบศุลกากรและพิธีการศุลกากร เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนของกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะต่อไป

ครม. อัดงบกลาง 699 ล้าน ให้ กลาโหม แก้ โควิด-19

ครม. อนุมัติงบกลางฯ ปี 64 วงเงิน 699.306 ล้านบาท ให้กระทรวง กลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด โควิด-19 ระยะที่ 6 สำหรับการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐในสถานที่เอกชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 699,306,600 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 / โควิด-19) ระยะที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน จำนวน 32,907 คน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดำเนินการมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาของกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยในห้วงวันที่ 1 – 31 ธ.ค.63 มีผู้เข้าพักใน State Quarantine จำนวน 10,491 คน สำหรับในห้วงวันที่ 1 – 31 ม.ค.64 กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ จำนวน 13,021 คน

ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง และในห้วงวันที่ 1 – 28 ก.พ.64 ใช้การประมาณการเท่ากับเดือนมกราคม 2564 จำนวน 13,021 คน

“กระทรวงกลาโหมได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 – 28 ก.พ.64 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ และของผู้กักกันโรค ค่าวัสดุการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 6 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน

ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงกลาโหมก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”

แนะนำ : รีวิวหนังไทย | คู่มือพ่อแม่มือใหม่ | แม่และเด็ก | เรื่องผี | แคคตัส กระบองเพชร